...

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมอาสา ทำความดี ทั้งแผ่นดิน" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมอาสา ทำความดี ทั้งแผ่นดิน" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทั้งปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณพระวิหาร พระอุโบสถ หน้าลานวัด ถนน และห้องน้ำ ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง)